Zásady ochrany osobních údajů

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Každá dotknutá osoba (t.j. kupujúci), od ktorej získavame osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, má na základe čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) právo na poskytnutie nasledujúcich informácií:

 1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa
 • CAB Media s.r.o. so sídlom Mäsiarska 17, 054 01 Levoča, IČO: 46128948, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 27664/V určuje účel a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
 • Prevádzkovateľa môžete kontaktovať:
 1. telefonicky na +421 904 424 400
 2. e-mailom na info@cabmedia.sk
 3. písomne na adrese jej sídla: Mäsiarska 17, 054 01 Levoča

2. Účely a právny základ spracúvania osobných údajov

 • Za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy Prevádzkovateľ získava a ďalej spracúva nasledovné osobné údaje:
 1. krstné meno
 2. priezvisko
 3. adresa na doručenie – ulica, súpisné číslo, PSČ, mesto, krajina
 4. telefónne číslo
 5. e-mailovú adresu

Podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia GDPR je právnym základom, podľa ktorého Prevádzkovateľ spracúva vyššie uvedené údaje plnenie zmluvy, ktorej ste ako kupujúci zmluvnou stranou, prípadne vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti (napr. dopyt po informáciách o produktoch).

Poskytovanie vyššie uvedených osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je najmä záväzok Prevádzkovateľa doručiť Vám objednaný tovar. Spracúvanie Vašich osobných údajov je v rámci plnenia kúpnej zmluvy nevyhnutné aj na príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu a vybavovanie reklamácií a sťažností.

 • S cieľom poskytnúť zákazníkom komfort pri nakupovaní, Prevádzkovateľ umožňuje zákazníkom registrovať sa a nakupovať prostredníctvom zriadených účtov. Registrovaný zákazník si prostredníctvom svojho účtu môže sledovať históriu objednávok a uzatvárať kúpnu zmluvu bez opätovného vypĺňania údajov potrebných na platné uzatvorenie kúpnej zmluvy. Za týmto účelom Prevádzkovateľ, okrem osobných údajov uvedených v bode 2.1, spracúva aj vytvorené heslo zákazníka. Právnym základom spracúvania je podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia GDPR vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti. Bez poskytnutia týchto informácií by sme Vám nevedeli zriadiť účet a zabezpečiť z neho vyplývajúce výhody.
 • Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, Prevádzkovateľ spracúva podľa článku 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia GDPR aj Vaše osobné údaje uvedené v bode 2.1 pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.
 • Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa Prevádzkovateľ spracúva aj na účely priameho marketingu, prostredníctvom ktorého Vás Prevádzkovateľ informuje o aktuálnych akciách a novinkách v elektronickom obchode. Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Proti takému spracúvaniu máte právo kedykoľvek namietať a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.2. V prípade, ak uplatníte toto právo, Vaše osobné údaje sa už na tento účel nesmú ďalej spracúvať.
 • Získané osobné údaje uchovávame po dobu najviac 10 rokov od vydania posledného dokladu k Vašej objednávke. V prípade, ak ste si u nás vytvorili účet, ale nezrealizovali ste žiadnu objednávku Vaše osobné údaje spracúvame po dobu existencie Vášho účtu, ktorý môžete kedykoľvek vymazať.

3. Kto spracúva Vaše osobné údaje a komu ich Prevádzkovateľ poskytuje?

 • 3.1 Vo väčšine prípadov spracúvame Vaše osobné údaje pre vlastné účely ako ich Prevádzkovateľ. V niektorých prípadoch ich však odovzdávame našim partnerom pre zaistenie platby, prepravy a ďalších náležitostí Vašej objednávky.
 • 3.2 V súvislosti s vybavovaním Vašej objednávky sú príjemcami Vašich osobných údajov aj subjekty uvedené nižšie:
  – prepravní partneri najmä spoločnosti: Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124; Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., IČO: 35 834 498, Geis Parcel SK s.r.o., IČO: 46 489 592, Zasielkovňa s.r.o., IČO: 48136999, GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. IČO: 36624942 pokiaľ vám doručujú Vašu objednávku, GoodEshop, Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 50009583. 
  – marketingový partner The Rocket Science Group, LLC pri rozosielaní marketingových e-mailov o aktuálnych novinkách a akciách. 
  Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F Google Ireland Limited Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland IČ DPH: IE 6388047V
  – Ekonomický systém partner: superfaktura.sk s.r.o. IČO:46655034 fakturovanie tovarov. Stripe Payments Europe, Limited The One Building 1 Grand Canal Street Lower Dublin 2 Co.
  Dublin Ireland, GOPay, Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768, 
 • - UpGates - EVici webdesign s.r.o., Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina,  Česká republika IČO: 28598661 DIČ: CZ28598661
 • Comgate a.s. Aupark, Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, IČ: 279 24 505, DIČ CZ27924505

4. Prenos osobných údajov mimo EHP

 • Prevádzkovateľ neprenáša žiadne osobné údaje, ktoré o Vás spracúva do tretej krajiny, ktorá sa nachádza mimo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) a žiadny takýto prenos ani nezamýšľa.

5. Ako postupuje Prevádzkovateľ pri uplatňovaní Vašich práv?

 • Na základe Vašej žiadosti Vám Prevádzkovateľ poskytne všetky informácie, ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, a ak je to vhodné aj elektronickými prostriedkami. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.
 • Prevádzkovateľ Vám poskytne informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti pri výkone Vašich práv bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ je však povinný informovať Vás o každom takomto predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty.
 • Ak Prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe Vašej žiadosti, je povinný Vás bezodkladne, a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.
 • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám všetky informácie a prijať potrebné opatrenia bezplatne. Ak budú Vaše žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže buď:
 • účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti.

6         Aké sú Vaše práva v súvislosti s poskytnutými osobnými údajmi?

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov nasledovné práva:

6.1     Právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú:

Máte právo získať potvrdenie o tom, či Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

Pokiaľ Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva, máte právo zistiť, ktoré Vaše údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané, a právo na nasledovné informácie:

 • informáciu o tom, na aké účely Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva;
 • aké kategórie Vašich osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva;
 • komu boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté;
 • predpokladaná doba, po ktorú bude Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje uchovávať;
 • informáciu o tom, ktoré z tu uvedených práv sa na Vás vzťahujú;
 • informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • informáciu o tom, odkiaľ Prevádzkovateľ získal Vaše osobné údaje, pokiaľ ste mu ich neposkytli priamo vy;
 • informáciu o tom, či sa na Vaše osobné údaje vzťahuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania;
 • informáciu o primeraných zárukách bezpečnosti prenosu Vašich osobných údajov, pokiaľ sa tieto prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ Vám na základe využitia práva na prístup k Vašim osobným údajom poskytne kópiu osobných údajov, ktoré spracúva.

Pokiaľ chcete využiť Vaše právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, kontaktujte Prevádzkovateľa na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov.

6.2     Právo požadovať opravu osobných údajov:

Pokiaľ niektoré z Vašich osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva, nie sú správne, máte právo na to, aby Prevádzkovateľ tieto Vaše nesprávne osobné údaje opravil. K spracúvaniu nesprávnych osobných údajov môže dôjsť napríklad v prípade zmeny Vášho priezviska alebo adresy.

Takisto máte právo na doplnenie Vašich osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva, ak sú neúplné.

Pokiaľ chcete využiť Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o Vás Prevádzkovateľ spracúva, kontaktujte Prevádzkovateľa na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov.

6.3     Právo na vymazanie osobných údajov:

Máte právo dosiahnuť, aby Prevádzkovateľ vymazal bez zbytočného odkladu osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak je splnená niektorá z nasledovných podmienok:

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval;
 • odvolali ste súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a neexistuje iný právny základ na ich spracúvanie Prevádzkovateľ;
 • využili ste právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie;
 • Prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje nezákonne;
 • Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť Vaše osobné údaje vymazať.

Vaše právo na vymazanie sa však nebudete môcť uplatniť v prípadoch, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, ktoré sú potrebné:

 1. a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme;
 3. c) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že uplatnenie Vášho práva znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 4. d) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Pokiaľ chcete využiť Vaše právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás Prevádzkovateľ spracúva, kontaktujte Prevádzkovateľa na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov.

6.4     Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Máte právo žiadať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov:

 • na čas, kým Prevádzkovateľ overuje správnosť Vašich spracúvaných osobných údajov, ak ste túto správnosť namietli;
 • namiesto vymazania, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom nezákonné;
 • na čas, keď ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, i keď ich už Prevádzkovateľ na účely spracúvania nepotrebuje;
 • na čas, kým sa overuje, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe a Vy ste namietli ich spracúvanie z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

Pokiaľ dôjde k obmedzeniu spracúvania Vašich osobných údajov, po dobu takéhoto obmedzenia ich môže Prevádzkovateľ len uchovávať.

Pokiaľ chcete využiť Vaše právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré o Vás Prevádzkovateľ spracúva, kontaktujte Prevádzkovateľa na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov.

6.5     Právo na prenosnosť osobných údajov:

Pokiaľ Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie Vašich osobných údajov automatizovanými prostriedkami a spracúvanie sa zakladá na Vašom súhlase, alebo je spracúvanie Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom založené na zmluvnom vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom, máte právo na prenos takýchto Vašich osobných údajov.

Právo na prenos Vašich osobných údajov spočíva v tom, že môžete získať Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanej forme a máte právo ich následne preniesť inej osobe, ktorá ich bude spracúvať. Máte takisto právo, aby ich inej osobe, ktorá ich bude spracúvať, preniesol priamo Prevádzkovateľ, pokiaľ je to technicky možné.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že využitie Vášho práva na prenos osobných údajov neznamená, že osobné údaje budú Prevádzkovateľom automaticky vymazané, a neovplyvňuje dobu ich uchovávania Prevádzkovateľom.

Pokiaľ chcete využiť Vaše právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré o Vás Prevádzkovateľ spracúva, kontaktujte Prevádzkovateľa na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov.

 • Kedy a ako môžete namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom?

Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ sa spracúvanie uskutočňuje:

 • na právnom základe, ktorým je nevyhnutnosť spracúvania na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľom;
 • na právnom základe, ktorým je nevyhnutnosť spracúvania na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany;
 • na účel priameho marketingu.

Dôsledkom využitia Vášho práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov je to, že Prevádzkovateľ ďalej nesmie spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:

 1. nevyhnutné oprávnené záujmy, ktoré prevažujú nad Vašimi právami a záujmami, alebo
 2. dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Tieto výnimky sa nevzťahujú na spracúvanie na účel priameho marketingu. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na účel priameho marketingu a Vy ich ďalšie spracúvanie namietnete, Prevádzkovateľ ukončí ich ďalšie spracúvanie.

Pokiaľ chcete využiť Vaše právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré o Vás Prevádzkovateľ spracúva, kontaktujte Prevádzkovateľa na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov.

 1. Komu môžete podať sťažnosť, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je vykonávané v súlade so zákonom?

Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom nie je vykonávané v súlade s Nariadením GDPR alebo zákonom, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu.

Príslušným dozorným orgánom je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

 1. Vzťahuje sa na mňa a moje osobné údaje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

V rámci činnosti Prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu s použitím profilovania, ani bez neho.

 1. Dochádza pri spracúvaní mojich osobných údajov k prenosu do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii?

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 1. Aké sú povinnosti poverených osôb Prevádzkovateľa, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje?

Každá poverená osoba Prevádzkovateľa je povinná podľa § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku; tie nesmie využiť ani pre osobnú potrebu a bez súhlasu Prevádzkovateľa ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť, ak v Nariadení alebo Zákone nie je uvedené inak, pričom povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného alebo obdobného pomeru. Zákonná povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné fyzické osoby, ktoré v rámci svojej činnosti prídu do styku s osobnými údajmi.